Tävlingsregler


Nedan är reglerna som gällde för 2023 års SM. Justeringar kan komma att göras inför 2024 års tävling.


 • Åldersgräns för deltagande i individuell klass är 16 år. I lagkategorin accepteras yngre deltagare än 16 år om denne åtföljs av vuxen.

 • Samtliga deltagare ska på tid lägga 500-bitarspussel med samma motiv (olika motiv kommer användas för par- respektive den individuella tävlingen).
 • Pusselmotivet kommer vara okänt för deltagarna fram till tävlingsstart.
 • De pussel som används i tävlingen är deltagarnas egendom när tävlingen är avslutad.

 • Deltagarna öppnar sina pussel på tävlingsledningens signal.
 • Endast den tilldelade bordsytan får användas under tävlingens gång.
 • Den deltagare, eller det lag, som snabbast monterat samtliga bitar i tävlingspusslet på ett korrekt sätt har vunnit tävlingen. Därefter placeras deltagarna utifrån färdigställandetid.
 • Maximal tävlingstid för att slutföra monteringen av tävlingspusslet är 120 minuter.
 • När deltagare håller på att avsluta pusslet ska den/någon av dem i partävlingen lyfta handen eller på annat lämpligt sätt påkalla uppmärksamhet från en domare som kan notera tiden för färdigställande. Domaren noterar tiden för färdigställande när deltagaren anger att den är färdig.
 • För deltagare som inte monterat samtliga bitar inom den maximala tävlingstiden, fastställs placeringen i resultatlistan av antalet korrekt placerade pusselbitar. För att en bit ska anses placerats korrekt måste den sammanfogats i ett kluster om minst tre (3) pusselbitar.
 • Deltagare som angett att de är färdiga inom den maximala tävlingstiden, men som vid kontroll visar sig ha placerat någon eller några pusselbitar på ett icke korrekt sätt, bedöms inte ha fullföljt tävlingen.
 • I det fall pusslet saknar bitar kommer 10 sekunder att läggas till sluttiden för varje saknad pusselbit. Vid fler än 20 förlorade pusselbitar kommer deltagandet att anses vara ogiltig.

 • Endast deltagare, funktionärer och andra behöriga personer får beträda tävlingsområdet under pågående tävling. Deltagare som avslutar pusslet inom den maximala tävlingstiden måste lämna tävlingsområdet efter att en domare noterat tiden för färdigställande.
 • Det är inte tillåtet att störa andra deltagare under tävlingen.
 • Endast den tilldelade bordsytan får nyttjas för sortering av pusselbitar samt montering av pusslet under tävlingstiden.
 • Det är inte tillåtet att ta med eller använda tryckta, digitala eller några andra mallar eller hjälpmedel för att se någon typ av skärmönster eller pusselbitarnas form.
 • Det är inte tillåtet att använda förstoringsglas, lupp eller liknande.
 • Det är inte tillåtet att ta med och nyttja extra belysning under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att ta hjälp från någon utomstående under tävlingen.
 • Deltagare som ej anmält sig inom utsatt tid anses automatiskt ha lämnat walk-over och diskvalificeras därmed från tävlingen utan rätt att erhålla någon ersättning eller återbetalning.
 • Händelser och eventualiteter som inte finns återgivna i dessa regler kommer att lösas av Svenska Pusselförbundets domare på plats.
 • Brott mot tävlingsreglerna kan innebära att deltagare varnas eller diskvalificeras.
 • Domarnas beslut under tävlingarna är slutgiltiga.

Övriga villkor

 • Genom sitt deltagande i Svenska pusselmästerskapet accepterar deltagarna att uppgifter om namn, bostadsort och ålder kan komma att publiceras i listan över deltagare i Svenska Pusselförbundets (SvPF) ranking och annan relaterad tryckt eller digital publikation eller plattform samt ger SvPF rätt att använda bild, video eller något annat inspelat material där deltagaren kan förekomma.
 • Allt bild-, ljud- och textmaterial som publiceras genom Svenska Pusselförbundets kanaler tillhör Svenska Pusselförbundet.​
 • Tävlingsarrangören ansvarar inte för deltagares personliga tillhörigheter under mästerskapet.
 • I händelse av annullering eller uppskjutande av mästerskapet av skäl som ligger utanför organisationens kontroll är SvPF inte ansvarig för​ indirekta kostnader som deltagarna har haft, utöver registreringsavgiften till tävlingen.​