Tävlingsregler


 • För att tävla om titeln svensk mästare, måste deltagaren/-na inneha svenskt medborgarskap. Svenska Pusselförbundet kan välja att låta även icke svenska medborgare delta i tävlingen utom tävlan.
 • Åldersgräns för deltagande i individuell klass är 14 år. I par- och lagkategorin accepteras yngre deltagare än 14 år om de åtföljs av vuxen
 • Samtliga deltagare ska på tid lägga pussel med samma motiv (olika motiv kommer användas för par-, lag- respektive den individuella tävlingen).
 • Alla bord kommer att numreras tillsammans med deltagarnas namn.
 • I första omgången kan bordsordningen komma att fastställas efter resultat deltagarna erhållit i tidigare mästerskap som erkänts av Svenska Pusselförbundet.
 • I de följande omgångarna kommer bordsordning att bestämmas av placering som erhölls i föregående omgång.
 • Pusselmotivet kommer vara okänt för deltagarna fram till tävlingsstart.
 • De pussel som används i tävlingen är deltagarnas egendom när tävlingen är avslutad.
 • Deltagarna öppnar sina pussel på tävlingsledningens signal.
 • Deltagarna måste själva förse sig med lämplig utrustning för att öppna eventuella plastförseglingar av pusselkartongen.
 • Den deltagare, det par eller lag som snabbast monterat samtliga bitar i tävlingspusslet på ett korrekt sätt har vunnit tävlingen. Därefter placeras deltagarna utifrån färdigställandetid.
 • När deltagare håller på att avsluta pusslet ska den/någon av dem i par-, lagtävlingen lyfta handen eller på annat lämpligt sätt påkalla uppmärksamhet från en domare som kan notera tiden för färdigställande. Domaren noterar tiden för färdigställande när deltagaren anger att den är färdig. Sluttiden noteras på deltagarnas resultatlapp och lämnas till sekretariatet för införande i resultatlistan.
 • I det fall pusslet saknar bitar kommer 10 sekunder att läggas till sluttiden för varje saknad pusselbit. Vid fler än 10 förlorade pusselbitar kommer deltagandet att anses vara ogiltig.
 • Deltagare som angett att de är färdiga inom den maximala tävlingstiden, men som vid kontroll visar sig ha placerat någon eller några pusselbitar på ett icke korrekt sätt, bedöms inte ha fullföljt tävlingen.
 • För deltagare som inte monterat samtliga bitar inom den maximala tävlingstiden, fastställs placeringen i resultatlistan av antalet korrekt placerade pusselbitar. För att en bit ska anses placerats korrekt måste den sammanfogats i ett kluster om minst tre (3) pusselbitar.
 • När tiden för tävlingsomgången är slut skall de deltagare som ej fullgjort sitt pussel arrangera de pusselbitar som inte monterats korrekt i högar om 10st. Tävlingsarrangören noterar antalet ej monterade bitar på deltagarnas resultatlapp och lämnar till sekretariatet för införande i resultatlistan. Först därefter kan deltagaren samla ihop sina tillhörigheter, inkl. tävlingspusslet och lämnar tävlingsområdet
 • Deltagare som avslutar pusslet inom den maximala tävlingstiden samlar ihop sina tillhörigheter, inkl. tävlingspusslet och lämnar tävlingsområdet efter att en domare noterat tiden för färdigställande.
 • Endast deltagare, funktionärer och andra behöriga personer får beträda tävlingsområdet under pågående tävling.
 • Endast den tilldelade bordsytan  får nyttjas för montering av pusslet under tävlingstiden.
 • Det är tillåtet att använda sorteringskärl. Sorteringskärlen får endast användas under tävlingstiden då de är placerade på bordsytan.
 • Det är tillåtet att använda sig av stöd som håller pusselkartongen upprätt för att lättare kunna se motivet när man ska pussla.
 • Det är inte tillåtet att störa andra deltagare under tävlingen.
 • Det är tillåtet att använda sig av hörlurar under tävlingen så länge det inte stör övriga tävlingsdeltagare.
 • Det är inte tillåtet att använda några föremål som ändrar höjden eller layouten på bordsytan
 • Det är inte tillåtet att ta med eller använda tryckta, digitala eller några andra mallar eller hjälpmedel för att se någon typ av skärmönster eller pusselbitarnas form. Det gäller även i det fall en fullstor poster av pusselmotivet skulle medfölja i kartongen. Denna får i så fall ej användas som underlägg vid montering av pusslet, utan endast som motivbild likt locket på pusselkartongen.
 • Det är inte tillåtet att ta med och nyttja extra belysning under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att ta hjälp från någon utomstående under tävlingen.
 • Deltagare som ej anmält sig inom utsatt tid anses automatiskt ha lämnat walk-over och diskvalificeras därmed från tävlingen utan rätt att erhålla någon ersättning eller återbetalning.
 • Händelser och eventualiteter som inte finns återgivna i dessa regler kommer att lösas av Svenska Pusselförbundets domare på plats.
 • Brott mot tävlingsreglerna kan innebära att deltagare varnas eller diskvalificeras.
 • Domarnas beslut under tävlingarna är slutgiltiga.

Övriga villkor

 • Genom anmälan till och/eller deltagande i Svenska Pusselförbundets tävlingar, accepterar deltagarna att uppgifter om namn, bostadsort och ålder kan komma att publiceras i listan över deltagare i Svenska Pusselförbundets (SvPF) ranking och annan relaterad tryckt eller digital publikation eller plattform samt ger SvPF rätt att använda bild, video eller något annat inspelat material där deltagaren kan förekomma. Deltagarnas kontaktuppgifter kan även komma att delas med SvPF:s samarbetspartners.
 • Allt bild-, ljud- och textmaterial som publiceras genom Svenska Pusselförbundets kanaler tillhör Svenska Pusselförbundet.​
 • Tävlingsarrangören ansvarar inte för deltagares personliga tillhörigheter under mästerskapet.
 • Svenska Pusselförbundet kan reservera användandet av upp till 10 bord i varje tävlingsomgång för deltagande gäster utom tävlan.
 • Svenska Pusselförbundet kan behöva göra justeringar av antalet tillåtna deltagare i varje kategori i den händelse lokalen kräver det. I så fall kommer ändringar publiceras på anmälningssidan. Alla registreringar fram till justeringen kommer fortsatt att gälla.
 • I händelse av annullering eller uppskjutande av mästerskapet av skäl som ligger utanför organisationens kontroll är SvPF inte ansvarig för​ indirekta kostnader som deltagarna har haft, utöver registreringsavgiften till tävlingen.​