Tävlingsregler

 • Samtliga deltagare ska på tid lägga 500-bitarspussel med samma motiv (olika motiv kommer användas för par- respektive den individuella tävlingen).
 • Pusselmotivet kommer vara okänt för deltagarna fram till tävlingsstart.
 • Deltagarna öppnar sina pussel på tävlingsledningens signal.
 • Endast den tilldelade bordsytan får användas under tävlingens gång.
 • Bordsytan per tävlande/lag är 80x80cm (att jämföra med 180x80 per 2st tvåtävlande/lag under VM)
 • Den deltagare, eller det lag, som snabbast monterat samtliga bitar i tävlingspusslet på ett korrekt sätt har vunnit tävlingen. Därefter placeras deltagarna utifrån färdigställandetid.
 • Maximal tävlingstid för att slutföra monteringen av tävlingspusslet är 120 minuter.
 • När deltagare håller på att avsluta pusslet ska den/någon av dem i partävlingen lyfta handen eller på annat lämpligt sätt påkalla uppmärksamhet från en domare som kan notera tiden för färdigställande. Domaren noterar tiden för färdigställande när deltagaren anger att den är färdig.
 • För deltagare som inte monterat samtliga bitar inom den maximala tävlingstiden, fastställs placeringen i resultatlistan av antalet korrekt placerade pusselbitar. För att en bit ska anses placerats korrekt måste den sammanfogats i ett kluster om minst tre (3) pusselbitar.
 • Deltagare som angett att de är färdiga inom den maximala tävlingstiden, men som vid kontroll visar sig ha placerat någon eller några pusselbitar på ett icke korrekt sätt, bedöms inte ha fullföljt tävlingen.
 • Endast deltagare, funktionärer och andra behöriga personer får beträda tävlingsområdet under pågående tävling. Deltagare som avslutar pusslet inom den maximala tävlingstiden måste lämna tävlingsområdet efter att en domare noterat tiden för färdigställande.
 • Det är inte tillåtet att störa andra deltagare under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att "tjuvkika" på andra deltagares pussel under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att medbringa eller använda egna sorteringskärl under tävlingen. Endast bordsytan samt den kartong tävlingspusslet levererats i får nyttjas för sortering av pusselbitar.
 • Det är inte tillåtet att ta med eller använda tryckta, digitala eller några andra mallar eller hjälpmedel för att se någon typ av skärmönster eller pusselbitarnas form.
 • Det är inte tillåtet att använda förstoringsglas, lupp eller liknande.
 • Det är inte tillåtet att ta hjälp från någon utomstående under tävlingen.
 • Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning under tävlingen.
 • Deltagare som ej anmält sig inom utsatt tid anses automatiskt ha lämnat walk-over och diskvalificeras därmed från tävlingen utan rätt att erhålla någon ersättning eller återbetalning.
 • Händelser och eventualiteter som inte finns återgivna i dessa regler kommer att lösas av Svenska Pusselförbundets domare på plats.
 • Brott mot tävlingsreglerna kan innebära att deltagare varnas eller diskvalificeras.
 • Domarnas beslut under tävlingarna är slutgiltiga.

Övriga villkor

 • Genom sitt deltagande i Svenska pusselmästerskapet accepterar deltagarna att uppgifter om namn, bostadsort och ålder kan komma att publiceras i listan över deltagare i Svenska Pusselförbundets (SvPF) ranking och annan relaterad tryckt eller digital publikation eller plattform samt ger SvPF rätt att använda bild, video eller något annat inspelat material där deltagaren kan förekomma.
 • Allt bild-, ljud- och textmaterial som publiceras genom Svenska Pusselförbundets kanaler tillhör Svenska Pusselförbundet.​
 • Tävlingsarrangören ansvarar inte för deltagares personliga tillhörigheter under mästerskapet.
 • I händelse av annullering eller uppskjutande av mästerskapet av skäl som ligger utanför organisationens kontroll är SvPF inte ansvarig för​ indirekta kostnader som deltagarna har haft, utöver registreringsavgiften till tävlingen.​